Štatút 2022

ŠTATÚT

pre ocenenie najvýznamnejších osobností a projektov  v slovenskom letectve cenou

„ZLATÉ KRÍDLA, Národná cena letectva SR “

Preambula:

Slovenská letecká agentúra s.r.o., Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka číslo 10747/S  je vyhlasovateľom ( hlavným organizátorom)  Ankety ZLATÉ KRÍDLA  -  Národná cena letectva SR.

Hlavnou myšlienkou je prezentovanie dosiahnutých výsledkov civilného letectva, športového letectva, letectva silových zložiek, leteckého priemyslu, vedy, výskumu a školstva, ako aj zvyšovanie povedomia občanov a odbornej verejnosti o výsledkoch v uvedených oblastiach. Úroveň letectva,  jeho podpora zo strany štátu ako i širokej verejnosti je významným ukazovateľom odbornej úrovne, vzdelanosti  technického pokroku celej spoločnosti. 

Cieľom projektu je vyzdvihnúť prácu pilotov, technikov, ostatného leteckého personálu, športovcov, výrobcov v leteckom priemysle, pracovníkov školstva vývoja a výskumu v letectve na Slovensku a to s dôrazom na ich profesionalitu a snahu o rozvoj a prezentáciu slovenského letectva.

I.                    Kategórie:

Prestížna cena Zlaté krídla – národná cena letectva SR sa udeľuje v nasledovných kategóriách:

 1. Civilné letectvo Slovenskej republiky
 2. Letectvo silových zložiek Slovenskej republiky
  Vojenské letectvo ( Ministerstvo obrany)
  Letecké zložky Ministerstva vnútra
 3. Veda / Výskum / Vzdelávanie
 4. Športové letectvo Slovenskej republiky 
  lietanie na klasických motorových športových lietadlách nad 600 kg MTOW,
  plachtárstvo,
  parašutizmus,
  padákové lietanie bezmotorové
  padákové lietanie motorové
  závesné lietanie bezmotorové
  závesné lietanie motorové
  lietanie na LŠZ do 600 kg MTOW ,
  Aeromodelárstvo
 5. Letecký priemysel Slovenskej republiky
 6. Cena za celoživotné dielo / uvedenie do siene slávy
 7. Cena Medzinárodných leteckých dní „ SIAF“

II.                    Predmet  nominácie:

Predmetom nominácie a následného hodnotenia sú:

A)     V kategóriách 1 - 5

 1. Významné  projekty z oblasti  jednotlivých  kategórií.
 2. Ocenenie za dlhoročnú úspešnú prácu na  rozvoji a výsledkov v jednotlivých kategóriách.
 3. Výrazné  úspechy a prezentácia výsledkov práce, tvorby, prípadne  dosiahnutie výrazných domácich či medzinárodných úspechov.
 4. Dlhoročné úspešné pôsobenie v reprezentácii Slovenska.
 5. Ocenenie pri ukončení pôsobenia v danej oblasti.
 6. Podstatný prínos pre popularizáciu letectva SR.
 7. Mimoriadny čin jednotlivca , výrazný úspech kolektívu.....

B)     V kategórii 6 „ cena za celoživotné dielo/ uvedenie do Siene slávy

Mimoriadny prínos jednotlivca za celoživotné pôsobenie  v slovenskom letectve, trvale dosahovanie  výborných  výsledkov...

Poznámky:

 • Pri hodnotení sa berú do úvahy každá dokončená aktivita jednotlivca , kolektívu  alebo celkový prínos pre rozvoj a dosahovanie výborných výsledkov v  jednej z uvedených kategórií. Nositeľom ocenenia je potom jednotlivec, alebo kolektív participujúci na hodnotenom projekte. Obsahové zameranie nominovaného projektu je spravidla dané jednou z určených kategórií pre ocenenie, nie je však vylúčené aby obsahové zameranie projektu pokrývalo viac ako jednu kategóriu pre ocenenie.
 • Cena za celoživotné dielo /Uvedenie  nominanta do Siene slávy nevylučuje jeho ocenenie v jednotlivých kategóriách v predchádzajúcich rokoch.

III.                    Zloženie a kompetencie jednotlivých orgánov

A)     ORGANIZAČNÝ  VÝBOR (OV)

Je základným prvkom zabezpečujúcim prípravu, priebeh a vyhodnocovanie  ankety.  Menuje  ho Hlavný organizátor. V čele stojí predseda, ktorý riadi  činnosť a úzko spolupracuje s hlavným organizátorom. Za členov Organizačného výboru sú spravidla  delegovaní zástupcovia :

 • Štatutár alebo poverený funkcionár  SLLA,
 • Organizátorom nominovaní odborníci z oblasti letectva ( spravidla) 4 členovia
 • Zástupca záujmových organizácii.
 • ( vedúci projektový manažér )

Poslanie a úlohy Organizačného výboru:

 • Riadi procesy medializácie a popularizácie  celej ankety.
 • Usmerňuje  procesy tvorby a schvaľovania kritérií s cieľom dosiahnuť maximálne možnú mieru jednotnosti a náročností pre jednotlivé kategórie.
 • Zhromažďuje návrhy od jednotlivých subjektov na členov Odborných porôt (OP) a nominácie pre jednotlivé kategórie.
 • Na základe návrhov  od členov porôt menuje predsedov Odborných porôt.
 • Preberá návrhy na víťazov v jednotlivých kategóriách od OP a uchováva ich až  do vyhlásenia počas Galavečera.
 • Riadi spracovanie  propagačných informácii o víťazoch jednotlivých kategórii a usmerňuje tvorbu  prezentácii o jednotlivých nominantoch.
 • Riadi a koordinuje prípravu, zameranie a priebeh programu Galavečera, na základe pokynov a rozhodnutí hlavného organizátora
 • Spolu rozhoduje o udelení ceny za celoživotnú prácu a prínos pre letectvo – Uvedenie do Siene slávy.

Pri prerokovávaní otázok súvisiacich s pôsobnosťou odborných porôt pre jednotlivé oblastí letectva je oprávnený výbor prizvať na rokovanie daného predsedu Odbornej Poroty (OP).

Hlasovania o udelení ceny za celoživotnú prácu a prínos pre letectvo sa zúčastňuje  OV a všetci predsedovia odborných porôt.

Programové zameranie, ideovú tému, scenár Galavečera  schvaľuje  Hlavný organizátor na základe návrhov predložených oslovenými manažérmi. Po schválení zámeru  preberá koordináciu OV. Hlavný organizátor  má vyhradené právo na realizovanie zmien programu a priebehu Galavečera.

B)      ODBORNÉ  POROTY

 1. Každá kategória podľa čl.I. má vlastnú Odbornú porotu. Odborné poroty sú tvorené zástupcami  subjektov reprezentujúcich jednotlivé kategórie (čl.IV).Ich členovia (minimálne 3, maximálne  5 členov)  pripravujú návrhy a pripomienky, za svoju oblasť, týkajúce sa nominácii a všeobecných zásad prípravy, priebehu a vyhodnocovania ankety. Postup a kritéria výberu zverejňujú na stránkach www.zlatekridla.sk .
  a)       Členovia  poroty sú nominovaní štatutárnym zástupcom jednotlivých subjektov.
  b)      Prácu poroty riadi jej predseda, ktorého menuje  Organizačný výbor na základe návrhu odbornej poroty
  c)       Členstvo v porote je nezastupiteľné.
  d)      Za člena poroty môžu byť menovaní len odborníci z danej oblasti.
  e)       Funkčné obdobie  člena poroty je jednoročné.
  f)       Nevylučuje sa možnosť opakovanej  kandidatúry pre člena i predsedu poroty, pokiaľ bude opakovane nominovaný predpísaným spôsobom.
  g)    Členstvo v porote zanikne:
         po uplynutí funkčného obdobia,
         písomne doručeným vzdaním sa členstva,
         odvolaním člena poroty predsedom poroty alebo organizátorom, a to z dôvodu porušenia štatútu, respektíve porušenia zachovania mlčanlivosti,
         úmrtím člena poroty

Poznámka:

 • V kategórii „ Letectvo silových zložiek“  z dôvodu  jedinečných kritérií a rozdielnej pôsobnosti jednotlivých zložiek sú  vytvorené samostatné odborné poroty  pre vojenské letectvo a letecké zložky  MV ( hl I čl.2)
 • V kategórii „Športové letectvo“  s ohľadom na celkové počty  športovcov, samostatné kritéria odborného riadenia v pôsobností športových Zväzov a športových organizácii, sú pre jednotlivé športové odvetvia  vytvárané samostatné odborné poroty s právom navrhovať nominantov za dané odvetvie samostatne(Hl.I čl.4).
 • Koordináciu   činnosti jednotlivých odborných porôt vykonáva Organizačný výbor v úzkej súčinnosti s predsedami  jednotlivých odborných porôt . 

IV.                     Subjekty pre nominácie kandidátov v jednotlivých kategóriách:

 Návrhy na nominovanie kandidátov v jednotlivých kategóriách predkladajú štatutári, alebo štatutármi poverení funkcionári Ústredných orgánov štátnej správy, organizácii a inštitúcii.

 1. Civilné letectvo SR  - Minister dopravy( Za Ministerstvo Dopravy, Dopravný úrad SR, Letové prevádzkové služby SR, Námorný a letecký vyšetrovací útvar,  organizácie leteckých záchranných služieb
 2. Letectvo silových zložiek SR
  a)       Minister Obrany( Za ministerstvo Obrany, GŠ, VVzS, Úrad vojenského letectva,)
  b)      Minister Vnútra( Za Ministerstvo  vnútra, letecký  útvar MV,)
 3. Veda / Výskum / VzdelávanieMinister Školstva ( Za Leteckú fakultu Technickej univerzity v Košiciach, Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, Stredná odborná škola letecko-technická)
 4. Športové letectvo SR  –štatutárišportových Zväzova športových organizácii SR, ktoré  spadajú pod odborné riadenie športových komisií FAI -Slovenský národný aeroklub - SNA, Slovenskáletecká federácia-- SLF, Letecká amatérska asociácia – LAA,Slovenská liga aviatikov - SLA, Letecko a raketomodelárska asociácia Slovenska- LERMAS.
 5. Letecký priemysel SR   - Minister Hospodárstvaspravidla ministerstvom hospodárstva navrhnutí zástupcovia výrobcov lietadiel, komponentov a zariadení pre letecký priemysel
 6. Cena za celoživotné dielo a uvedenie do siene slávy –  predkladajú  štatutári  uvedení pri jednotlivých kategóriách samostatne  za oblasť svojej pôsobnosti .

 

V.                    Spôsob nominácie kandidátov v jednotlivých kategóriách:

 1. Návrhy na ocenenia predkladajú určené subjekty v stanovenom termíne  vypísaním návrhov v elektronickej forme (určený formulár s určeným právom prístupu). Súčasťou návrhu je popis a zdôvodnenie návrhu na nomináciu.
 2. Návrhy  na ocenenia v kategóriách  1 – 5 v pôsobností jednotlivých subjektov vyberú, jednotlivé odborné poroty,  po priatí návrhov od organizačných zložiek. Návrhy posúdia a vyberú 3-och  nominantov za celú kategóriu. Z nich  vyberú víťaza za danú kategóriu. Výsledok  výberu  OP  predložia   OV. Výsledky  musia byť predložené v  elektronickej podobe – vyplnením dotazníka s predpísanými  údajmi. Prístup k dotazníku zabezpečí OV.
 3. Návrhy na  udelenie ceny za celoživotnédielo – zápis do siene slávy SR predložia odborné poroty v samostatnej časti dotazníka. Návrhy od jednotlivých  subjektov budú zverejnené  na spoločnom zasadaní OV a Predsedov OP, kde budú vyhodnotené. Kandidát bude vybraný na základe hlasovania s najväčším počtom hlasov. Jeho meno zverejní OV  pred Galavečerom iba organizátorovi pre potreby vytvorenia dokumentácie a filmovej dokrútky.

VI.                    Rokovací poriadok: 

 1. Zasadanie poroty zvoláva Predseda poroty. Zasadanie je možné vykonať aj elektronicky.
 2. Porota je uznášania schopná za prítomnosti dvojtretinového počtu členov poroty, avšak s podmienkou prítomnosti Predsedu poroty.
 3. Prijatie rozhodnutia porotou  o výbere nominantov na ocenenie z predložených kandidátov, je podmienené hlasovaním každého člena poroty, pričom v prípade opodstatnenej neprítomnosti člena poroty, je možné výsledok jeho hlasovania doručiť Predsedovi poroty kategórie písomne.
 4. V prípade rovnosti hlasov u vybraných kandidátov  (v rámci každej kategórie) rozhoduje hlas Predsedu poroty.
 5. Rokovanie porôt je neverejné.
 6. Členovia porôt sú povinní zachovávať mlčanlivosť o okolnostiach a skutočnostiach rokovania súvisiaceho s nominovaním a ocenením osobností.

Poroty  budú brať do úvahy len nominácie, ktoré hodnotia prínos daného projektu a danej osobnosti Pri hodnotení nominovaných nerozhoduje dĺžka ich pracovného pôsobenia.

Podmienkou pre udelenie mimoriadnej ceny za celoživotné dielo a uvedenia do siene slávy je aktívne pôsobenie tejto osobnosti  v oblasti letectva. Nominácia sa nemusí vzťahovať len na jedinú oblasť ale na všetky v ktorých osobnosť pôsobila.  Cenu za celoživotné dielo a uvedenie do siene slávy je možné udeliť aj „In memoriam“.

Ocenenie nebude udelené :

 • ak porote nebude zo strany navrhovateľa predložená, predpísaným spôsobom, žiadna nominácia v príslušnej kategórii
 • ak členovia poroty neurčia vhodnú nomináciu
 • ak žiadna nominácia nebude spĺňať kritériá pre ocenenie v danej kategórii
 • ak nominácia bola doručená po oficiálnom termíne doručenia nominácie

VII.                    Vyhodnotenie  nominácií a ocenenia osobností:

Nominovaní kandidáti na ocenenie cenou  ZLATÉ KRÍDLA, Národná cena letectva SR, v kategóriách

A ) 1 – 5 sú vyberaní porotou.

 • Každá organizácia ( subjekt) navrhuje  kandidátov podľa kritérií pre jednotlivé oblasti.
 • Porota návrhy posúdi a hlasovaním vyberie  troch nominantov za oblasť a z nich vyberie jedného víťaza.
 • Víťazi  dostanú  hlavnú cenu – sošku  Zlaté krídla, zostávajúci dvaja dostanú plakety  pre Nominanta.
 • Súčasťou  ocenení sú dekréty podpísané štatutármi inštitúcii pre danú oblasť.

OV  prijme návrhy a posudzuje ich iba v prípade, keď mu budú  doručené námietky,  brániace udeleniu ocenenia. Rozpory a prípadne zmeny rieši v úzkej súčinnosti s predsedom danej poroty, ktorá návrh predložila.

B ) V kategórii 6  (Cena za celoživotné dielo a uvedenie do siene slávy)

 • Doručené návrhy od subjektov OV  uloží a  určí termín prerokovania a hlasovania.
 • Na spoločnom zasadaní OV a Predsedov porôt vyberie najvhodnejšieho kandidáta.
 • Hlasovanie môže byť vykonané, buď osobným odovzdaním hlasu na zasadnutí OV, alebo doručením  hlasovania písomne (elektronicky systémom PER  ROLAM)
 • Vyhodnotenie laureátov na cenu za celoživotné dielo a uvedenie do Siene slávy vykoná porota nie neskôr ako 14 dní pred oficiálnym začiatkom vyhlásenia výsledkov.

VIII.                 Záver:

Projekt „ZLATÉ KRÍDLA, Národná cena letectva Slovenskej republiky“ je chránený v zmysle Autorského zákona  č.  618/2003 Z.z..

 

Banská Bystrica, 25.apríla 2022

Exkluzívny partner

aero

Generálni partneri

SAAB

Hlavný mediálny partner

RTVs

Hlavní partneri

skoda
Bratislavský kraj

Partneri

lotn
kota
kota
Interway
Cirrus
Tomark
Joker
Shark
Oris