prof. Ing. Dušan Kevický, CSc.

Hlasuj

Je jedným zo zakladajúcich pedagógov na Katedre leteckej dopravy Vysokej školy dopravnej v Žiline (neskôr Žilinskej univerzity Žiline). Na katedru Leteckej dopravy nastúpil v roku 1964. V období 1.4.1972 do 13.7.1972 bol poverený vedením katedry a od 1.9.1981 do 30.9.1990 bol vedúcim Katedry leteckej dopravy.
Významnou mierou prispel k vytvoreniu prvej leteckej školy pre pilotov civilného letectva v Československu ktorá vznikla na VŠD v roku 1974. Na medzinárodnej úrovni zastupoval Československo v Stálej komisii RVHP pre civilné letectvo. Úspechy, ktoré pod jeho vedením dosahovala Katedra leteckej dopravy vo vzdelávaní a výchove boli ocenené Zlatou medailou ICAO. Počas svojho pôsobenia na Katedre leteckej dopravy vychoval 23 študentov doktorandského štúdia (predtým kandidátov vied), 14 docentov a 9 profesorov.
Jeho knižné publikácie v oblasti leteckej navigácie tvorili základ modernej leteckej navigácie a teórie v oblasti satelitných navigačných systémov. Je autorom a spoluautorom množstva významných vedeckých prác v oblasti leteckej dopravy a intermodálnej dopravy, taktiež spoluautorom viac ako 120 projektov, štúdií a odborných posudkov v oblasti letísk a letectva.
Dlhé roky aktívne pracoval v Aeroklube Zväzarmu a neskôr v Slovenskom národnom Aeroklube. Bol aktívnym pilotom a inštruktorom a vychoval veľký počet pilotov ktorí ďalej pôsobili v armáde a u civilných prevádzkovateľov. V ťažkom období transformácie po rozdelení Československa vykonával funkciu riaditeľa Štátnej leteckej inšpekcie SR a prispel k stabilizácii tohto úradu.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs