prof. Ing. Bohuslav Sedláček, CSc., in memoriam

Hlasuj

Po ukončení vysokej školy pôsobil na Katedre leteckej dopravy ako odborný asistent a inštruktor lietania. Pokračoval v diele prof. Chvátala - budoval odbor Prevádzka a ekonomika leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline. Bol držiteľom preukazu obchodného pilota civilného letectva s kvalifikáciami inštruktor, inšpektor, skúšobný a zalietavací pilot. V priebehu svojej vedecko-pedagogickej kariéry zastával funkcie v rôznych organizáciách a podnikoch civilného letectva: bol profesorom, garantom a členom odborových rád doktorandského štúdia na ŽU v Žiline, ČVUT Praha a VUT Brno, garantom medzinárodných vedeckých konferencií, výkonným riaditeľom leteckej spoločnosti Air East, členom vedeckej rady, prodekanom F PEDAS. Zároveň sa spolupodieľal na tvorbe predpisov v oblasti civilného letectva SR a spolupracoval s leteckým úradom SR, ako aj so sekciou civilného letectva a vodnej dopravy Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR. Bol členom československej delegácie v stálej metodickej rade pre výchovu a výcvik lietajúceho, technického a dispečerského personálu členských štátov RVHP v Uľjanovsku a predsedom metodickej rady pre výchovu a výcvik pilotov. Bol spoluzakladateľom viacerých medzinárodných vedeckých konferencií venujúcich sa problematike civilného letectva, ktoré sa usporadúvajú dodnes.
V rozhodujúcej miere sa zaslúžil o vybudovanie areálu Katedry leteckej dopravy na letisku Dolný Hričov, zabezpečenie lietadlového parku Žilinskej univerzity a o vybudovanie leteckej školy, ktorá pod jeho vedením získala medzinárodné renomé. 

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs