plk. v. v. prof. Ing. Josef Blažek, CSc.

Hlasuj

Vysokoškolské vzdelanie absolvoval na Leteckej fakulte VAAZ v Brne (1972-76),  v roku 1983 získal titul kandidát vied CSc., v roku 1987 docentúru. Prezident SR ho vymenoval za profesora v roku 1994.
V praxi pôsobil ako vojak z povolania (1971 - 1992) na funkciách letecký technik u stíhacieho pluku v Pardubiciach, neskôr ako stredoškolský učiteľ na VSOŠL Prešov a vysokoškolský učiteľ na VVLŠ, neskôr premenovanej na Vojenskú leteckú akadémiu v Košiciach. Na VVLŠ bol zakladajúcim členom Katedry Elektrotechniky a elektroniky (1979), terajšej Katedry Leteckej technickej prípravy.
Postupne zastával aj funkcie vedúceho katedry a prorektora pre vedu na VLA a po zlúčení VLA s TUKE. Viac ako desať rokov pôsobil ako garant odboru Elektronika na VLA a LF TUKE vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a neskôr aj práv habilitačných a inauguračných konaní.
Patril medzi zakladateľov vedeckého časopisu Acta Avionica. Vo vedeckej práci sa venoval najmä vojenskej, leteckej a priemyselnej senzorike a spracovaniu signálov v navigačných, prieskumných a zabezpečovacích systémoch. Je autorom šiestich uznaných vynálezov, v priemysle sú zavedené desiatky systémov na výskume a vývoji ktorých sa menovaný významne podieľal. Bol a je zodpovedným riešiteľom rezortných (MO) úloh, projektov FP7, IDA-ICET, APVV či VEGA.
V leteckých odboroch pôsobil (vrátane rokov odborného štúdia) celkom 47 rokov svojho života.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs