Vojenský historický ústav MO SR

Hlasuj

Vojenský historický ústav (VHÚ) je vedecko-výskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie. Bol zriadený rozkazom ministra obrany SR (RMO) č. 27 z 26. apríla 1994 s účinnosťou od 1. mája 1994. Jeho jednotlivé pracoviská sídlia v Bratislave (Riaditeľstvo VHÚ, Oddelenie logistického zabezpečenia a služieb, Skupina finančného a personálneho zabezpečenia, Odbor vojenskohistorických výskumov, Vojenský historický archív), v Piešťanoch (Vojenské historické múzeum, Oddelenie fyzickej a objektovej ochrany Vojenského historického múzea Piešťany) a vo Svidníku (Múzejné oddelenie Vojenského historického múzea). Poslaním Vojenského historického ústavu je zabezpečovať rozvoj slovenskej vojenskej historickej vedy v súlade so štátnou vednou politikou a koncepciou rozvoja vojenskej vedy, vojenského archívnictva, vojenského múzejníctva, špecializovanej vedeckej knižnice a knižničných služieb, vojenskohistorických služieb, všestrannej starostlivosti o národné kultúrne pamiatky a kultúrne pamiatky v správe VHÚ, ako aj vykonávať súčinnostné úlohy so zložkami MO SR.
Pri VHÚ pôsobí Slovenská komisia vojenskej histórie (SKVH). SKVH bola prijatá v roku 1994 do Mezinárodnej organizácie vojenskej histórie - Commision Internationale d´ Histoire Militaire (CIHM). Od kongresu vo Varšave v roku 1994 sa aktívne zúčastňuje na kongresoch usporiadaných v Európe.

Hlavní partneri

SAAB
LPS
digipress
MSM
STA

Partneri

MANA
WebCreators
Banská Bystrica
tatratea
Budiš
Urpiner
Limone
RTVs